تبلیغات
تدریس خصوصی زبان انگلیسی - اشتباه نگوییم

اشتباه نگوییم

الف- یکی از بزرگترین عوامل بروز اشتباه در هنگام صحبت به یک زبان خارجی، Translitration یا همان ترجمه لغت به لغت است. بدین معنا که زبان آموز با توجه به تسلط به زبان مادری (یا زبان اول) و بدون دقت به قوانین و ساختارهای حاکم بر زبان خارجی، یک ساختار از زبان اول را به زبان خارجی منتقل کرده و ترجمه تحت الفظی یا لغت به لغت می کند. حال آنکه با بررسی مقابله های دو زبان خواهیم فهمید که ساختار استفاده شده اصلا در زبان خارجی وجود ندارد. برای مثال به این موارد متداول دقت کنید:

1- I am agree with Jack

این جمله ترجمه تحت الفظی "موافقت کردن با کسی" یا "موافق بودن با کسی" است درحالی که کلمه agree در انگلیسی اصلا صفت نبوده و فعل اصلی است و بنابراین نیازی به فعل am جهت تکمیل معنای بودن ندارد. پس جمله درست این است: .I agree with Jack

2- I respect to him

کلمه respect در انگلیسی به معنای "احترام گذاشتن به" بوده و مثل فارسی نیازی به حرف اضافه ندارد. جمله درست: . I respect him

3- I expect from him و یا I expect of him

در این مورد نیز همان اشتباه بالا صورت گرفته، expect به معنای "انتظارداشتن از" در انگلیسی نیازی به حرف اضافه ندارد و استفاده از حروف اضافه پس از آن، غلط است. جمله درست:

I expect him to be good in class.

4- I will leave to France tomorrow

در انگلیسی برای عبارت "ترک کردن به مقصد جایی" از Leave for استفاده می شود و بنابراین عبارت صحیح این است: .I will leave for France tomorrow

به معنای "فردا اینجا را به مقصد فرانسه ترک خواهم کرد."

5- I enjoy from this movie

enjoy نیز معنای "لذت بردن از" را داشته و حرف اضافه نیاز ندارد. جمله صحیح:

I enjoy this movie.

6- I will meet with Ali tomorrow

این جمله از نظر ساختاری (گرامری) غلط نیست اما از نظر معنایی اگر منظور شما "ملاقات کردن با کسی" است، جمله صحیح این است: .I will meet Ali tomorrow

و اما معنای meet with someone "توافق داشتن با کسی" یا "هم نظر بودن با کسی" است. اصطلاح meet with اصطلاحی تقریبا جدید است که از آمریکایی وارد انگلیسی نیز شده است.

ب- از دیگر عوامل بروز اشتباه در به کار گیری زبان خارجی می توان به عدم استفاده صحیح کلمات در جای مناسب و استفاده از کلمات به جای هم (یا به اصطلاح خودمانی قاطی کردن معانی) اشاره کرد. به برخی از مثال های این مورد توجه کنید:

1- lend و borrow

کلمه lend معنی "قرض دادن" و کلمه borrow معنی "قرض گرفتن" دارد. گرچه در زبان فارسی بخش اول فعل (کلمه قرض) مشترک است اما در زبان انگلیسی برای این دو معنا دو عبارت کاملا متمایز داریم. پس لطفا در عدم استفاده آنها به جای هم دقت فرمایید.

Jack: May I borrow 20 dollars ?

Jim: Yes, of course, I lend you the money.

2- give و get و take

این سه فعل از کاربردی ترین افعال در زبان انگلیسی هستند به طوری که در ترکیبات بسیاری با سایر کلمات به کار رفته و هربار معنایی جدید می سازند. اما توجه داشته باشید که آنها را به طور غلط به جای هم استفاده نکیند. به این مثال درست توجه کنید:

The teacher gave an exam and all the students took the exam and I got good grades.

امتحان گرفتن با give امتحان دادن با take (یا sit for an exam) و نمره گرفتن با get می آید.

پ- در آخر به چند مورد از اشتباهات متداولی که بارها دیدم اشاره می کنم:

1- look forward to

این اصطلاح به معنای "مشتاقانه انتظار چیزی را کشیدن" بوده و واژه بعدی آن حتما و حتما باید gerund (فعل ingدار) باشد. نگذارید to شما را به این اشتباه بیاندازد که واژه بعدی باید فعل ساده باشد. این عبارت را به عنوان استثناء در نظر بگیرید.

مثال غلط: .I look forward to have your letter

مثال درست: .I look forward to having your letter

2- trust و rely

عبارات درست حین استفاده از این کلمات برای رساندن منظور "اعتماد داشتن" به صورت زیر است:

Trust somebody

Have trust in somebody

Rely on somebody

مثال: I trust Jack یا I trust in Jack یا I rely on Jack

پس لطفا از واژه غلط I trust on Jack استفاده نکنید.

3- I haven`t time

همان طور که می دانید have در اینجا فعل اصلی جمله و زمان حال ساده است و برای منفی کردن آن از فعل کمکی don`t )do not) استفاده می شود. پسلطفا اگر وقت ندارید بگویید:

I don`t have time.

یا

I have no time.[ چهارشنبه 7 آبان 1393 ] [ 07:10 ب.ظ ] [ شهریار قربانی ]